خدمات حقوقی

گردآورنده: امین کارگر

١. موسسین و پذیره نویسان با رجوع به ثبت شرکت شرکتها وگواهی عدم ثبت ورجوع به بانک و تعهدنامه وجوه پرداختی خود را مسترد دارد.

 

٢. وجوه پرداختی قابل برداشت نیست و فقط با ارائه ثبت شرکت با اعتبار امضای اشخاص اجازه برداشت از حساب هست ماده ٢٢ لایحه.

 

٣.وقتی سهامی عام به ثبت نرسیده باشد نمیتوان اوراق سهام بی نام یا موقت سهام بی نام یا اوراق مشارکت صادرکند.

 

-سهام از نظر شکلی :بانام و بی نام است

 

-سهام از نظر ماهیت اورده:نقدی و غیرنقدی

 

-سهام از لحاظ حقوقی که صاحب سهم در سرمایه دارد.

 

*سرمایه ای

*انتفاعی

*عادی

*ممتاز

 

نکته:صدور سهم یا گواهینامه موقت بی نام مادام که تمام مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده باتوجه به ماده ۳۰ لایحه اصلاحی ممنوع است.

 

شرکت سهامی از زمان قبول کتبی سمت توسط مدیران وبازرسان تشکیل میشود.ولی از زمان ثبت دارای شخصیت حقوق .

 

اصل بر قابل تجزیه بودن هرسهم است اما اساسنامه میتواند تجزیه سهام را ممنوع کند.

 

-ورقه‌سهم معرف میزان سرمایه صاحبان سهم‌در شرکت‌ است نه ورقه تعهد سهام.

 

*اوراق سهام به امضا لا اقل دونفر که‌در اساسنامه تعیین شده است برسد.

*مبلغ اسمی قیمتی است که در اساسنامه بعنوان بهای یک سهم معین شده است مبلغ واقعی قیمت در حال نوسان سهم است که برحسب فعالیت شرکت و سود زیان و عرضه و تقاضا ی موجود برای ان سهم در بازار نسبت به‌مبلغ اسمی رخ می دهد.

 

-مبلغ بورسی؛قیمتی که براساس عرضه وتقاضا ی موجود برای سهم در بازار بورس و اوراق بهادار تعیین میشود. 

ارزش سهم بر اساس ترازنانه شرکت معین میشود.

 

-تجزیه سهم :بدین معناست که هر سهم برحسب ان چه در اساسنامه پیش بینی شده به دو یا چند قطعه تقسیم میشود که برحسب مورد هر قطعه نصف،یا یک چندم از سهم خواهد بود.

باتوجه به غیر امری بودن تجزیه سهم؛میتوان در اساسنامه تجزیه سهام را ممنوع کرد.

 

صاحبان قطعات سهام حق حضور در هنگام رأی گیری را دارند ولی همه انها یک رای بیشتر ندارند.

 

با توجه به ماده۳۳لایحه اصلاحی قانون تجارت مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود ولی باتوجه به بند۷ ماده۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت این مدت نباید از۵سال تجاوز کند.

 

از آنجا که شرکت تا مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه نکرده حق انتشار اوراق قرضه و افزایش سرمایه را ندارد.

معرفی همکاران