خدمات حقوقی

طبق ماده 62 و 63 قانون کار سه نوع تعطیلی برای کارگران تعریف شده که شامل تعطیلی روز جمعه، تعطیلات رسمی و یازدهم اردیبهشت (روز کارگر) می باشد. تعطیلات رسمی تنها بر اساس پیشنهاد هیات وزیران به روسای قوه مقننه و قوه مجریه است. جزء اینها، تعطیل رسمی دیگری وجود ندارد. پس بنابراین اضافه کاری در حالی تایید می شود که کارگر یا در روز کارگر یا تعطیل رسمی مشغول به کار باشد.

اخیرا ستاد کرونا تعطیل رسمی اعلام نکرده، در واقع تعطیل سراسری برای صنوف بوده یعنی اینکه آنها باید فعالیت خود را موقتا تعطیل کنند اما به این معنی نیست که کارگران اصناف کار نکنند. به عنوان مثال اگر شخصی کارگاه کفاشی داشته باشد در آن روز کرکره مغازه باید پایین باشد اما به عنوان مثال می توان کارگران را در کارهای دیگری مثال نظافت یا منظم کردن محیط کار بکار گرفت.

ستاد کرونا در تمام اعلامیه ها، تعطیلی را سراسری ذکر کرده، پس تعطیلی سراسری با رسمی تفاوت دارد. هر زمانی در اطلاعیه ای اعلام شود که تعطیل رسمی است،ان زمان می توان برای کارگر با نرخ 1.4 درصد اضافه کاری محاسبه شود. بنابراین تعطیلات اخیر ستاد کرونا برای بخش خصوصی و مغازه ها الزام آور نیست ضمن اینکه باید کرکره ها پایین باشد تا مشتری ها مراجعه نکنند

معرفی همکاران