خدمات حقوقی

یکی از چالش های کارفرماها در رابطه با نحوه ی پرداخت سنوات خدمتی،(سنوات پایان سال یا سنوات پایان خدمت) به پرسنل و نیروهایی که وجود د ارند این است که، آیا مطابق با قانون کار مجاز هستند که به پرسنلان علی الحساب سنوات پرداخت کنند یا خیر؟
مطابق قانون کار منعی برای پرداخت سنوات به صورت علی الحساب وجود ندارد اما موضوع قابل توجه این است که در قانون عنوان شده میزان سنوات خدمتی هر پرسنل مطابق آخرین حقوق دریافتی آنهاست و اگر سنواتی که کارفرما به پرسنل پرداخت کرده است با چیزی که در پایان قرارداد یا پایان همکاری مشخص شده متفاوت باشد کارفرما مکلف است که حتما مبلغ نهایی را پرداخت کند یعنی مابه التفاوت چیزی که قبلا پرداخت شده و چیزی که در تاریخ حال متعهد به پرداخت آن است را تصفیه کند.

معرفی همکاران