خدمات حقوقی

عمده ترین دلایل اثبات تاجر یا غیر تاجر بودن امارت قضایی هستند:
1-داشتن کارت بازرگانی و ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی(موضوع ماده 16 ق.ت)
2-داشتن دفاتر بازرگانی
3-برگ تشخیص مالیات مشاغل
4-قرار داشتن محل اشتغال در منطقه ی تجاری
5-صدور اسناد تجاری(چک، سفته، برات)به منظورهای تجاری
6-در صورت مستاجر بودن مندرجات قرارداد اجاره
7-مراجعه کردن به سایر اوراق و اسناد مشخص
8-سایر ادله: مانند اقرار یا شهادت شهود می تواند برای اثبات تاجر بودن مورد استفاده قرارگیرد البته باید توجه داشت که صرف اقرار برای اثبات تاجر یودن کفایت نمی کند چرا که اقرار این مورد در واقع اقرار موضوع ماده 1259 ق.م(اخبار به حقی برای غیر بهضرر خود) نیست.
همچنین باید متذکر شد که موضوع شهادت شهود(تاجر بودن) شخص نیست بلکه شهادت بر  (اشتغال به عمل تجارتی) است، چرا که احراز تاجر بودن با دادگاه است.

معرفی همکاران