خدمات حقوقی

دکتر حجت الله عبدالملکی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،با ارسال یک توییت اعلام کرد از ۱۱ مهر ۱۴۰۰ مدت زمان صدور مجوز آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، از ۸ ماه به ۳ روز کاهش یافته است.

مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در درگاه ملی مجوزها

بر اساس ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، درگاه ملی مجوزهای کشور مرجع رسمی و مبنای عمل در ایجاد تکالیف و حقوق متقابل متقاضی و مرجع صدور مجوزهای کسب و کار است.

با نگاهی به شناسه مجوز «پروانه تأسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد » با کد ۱۲۱۹۳ و فرایند و شرایط و مدارک اعلام شده برای دریافت این مجوز، هر شهروندی که اقلا یک بار گذرش به یکی از ادارات دولتی افتاده باشد می تواند تشخیص بدهد که فقط یکی از چندین مورد ذکر شده، ممکن است خیلی بیشتر از سه زمان لازم داشته باشد.

فرآیند صدور مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در درگاه ملی مجوزه

فرآیند صدور مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در درگاه ملی مجوزها این طور اعلام شده است:

۱. ثبت تقاضای تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد و بارگذاری مستندات مندرج در ماده ۲۶ و تبصره های آن، در پرتال جامع سازمان براساس راهنمای پرتال

۲. دریافت کد رهگیری از پرتال طبق ماده ۲۸ و تبصره آن

۳. ارائه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی به نام متقاضی تاسیس و تحویل تصویر برابر با اصل آن

۴. تامین شرایط محیطی موثر در ارائه خدمات یادگیری با کیفیت، مطابق مفاد این دستورالعمل و به تایید هیات کارشناسی ارزیاب

۵. ارائه تائیدیه موقعیت انتظامی ساختمان آموزشگاه از اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا

۶. تامین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مطابق مفاد این دستورالعمل و به تایید هیات کارشناسی ارزیاب

۷. اخذ تائید نهائی رشته ها و حرفه های آموزشی مجاز براساس تامین شرایط محیطی و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی

۸. پیشنهاد نام آموزشگاه بر اساس مفاد فصل «ضوابط تعیین نام آموزشگاه» و تبصره های آن

۹. پرداخت هزینه صدور پروانه تاسیس از طریق پرتال

۱۰. ابطال تمبر مالیاتی موضوع بند ۱۱ماده ۴۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی

معرفی همکاران