خدمات حقوقی

اسقاط کافه خیارات به زبان ساده

در بسیاری از قراردادها به ویژه در مبایعه نامه های نوشته شده توسط بنگاه املاک جمله “اسقاط کافه خیارات” به چشم می خورد.

اسقاط یعنی از بین بردن یا سلب کردن.

کافه در لغت به معنای تمام و همه است.

معنی خیارات در جمله ذکور:

اختیاراتی را که قانونگذار برای برهم زدن معاملات و در نتیجه بهبود شرایط آن برای طرفین معامله بیان کرده “خیارات” می نامند. این خیارات شامل: خیار مجلس، حیوان، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف،غَبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه و خیار تخلف از شرط می شود.

لذا خریدار و فروشنده با پذیرش این جمله حق بر هم زدن معامله را به هیچ وجه نخواهند داشت. این جمله در بسیاری از موارد می تواند به ضرر خریدار یا فروشنده باشد.

پیشنهاد بنده این است که از جمله ی زیر در قرارداد استفاده کنید: “طبق توافق طرفین، کافه خیارات اسقاط گردید به استثنا خیار شرط و تدلیس”

به این ترتیب، با استفاده از خیار شرط، می توانید شرایط مورد نظر طرفین برای فسخ قرارداد را در ادامه ذکر کنید.

البته بازهم بستگی به شرایط دارد که چه خیارات دیگری هم بنویسید.

معرفی همکاران