خدمات حقوقی

فهرست دعاوی مالی و غیر مالی
انواع دعاوی مالی :
1- دعوای مطالبه وجه چک ، سفته ، برات و حواله ، سند عادی قرض و امثال آنها
۲- دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن
۳- دعوای مطالبه اجرت المثل یا اجور معوقه
۴- دعوای مطالبه پول خارجی (دلار – یورو – مارک – ین ژاپن – دینار و…)
۵- دعوای مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زیان قهری یا قراردادی
۶- دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
۷- دعوای مطالبه منافع
۸- دعوای مطالبه سهم الارث
۹- دعوای اثبات مالکیت
۱۰- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع
۱۱- دعوای خلع ید غاصبانه
۱۲- دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی
۱۳- دعوای مطالبه مهریه
۱۴- دعوای اعتراض به نظر هیأت مدیره واحد آپارتمانی در مورد پرداخت حق شارژ
۱۵- دعوای استرداد وثیقه
۱۶- دعوای ابطال ظهر نویسی چک
۱۷- دعوای ابطال سند مالکیت مال غیر منقول
۱۸- دعوای بی اعتباری معامله موضوع سند رسمی یا عادی
۱۹- دعوای اثبات وصیت مالی
۲۰- دعوای استرداد جهیزیه
۲۱- دعوای استرداد هدایای نامزدی
۲۲- دعوای استرداد مبیع
۲۳- دعوای اعتراض به ثبت مال غیرمنقول
۲۴- دعوای الزام به تحویل مبیع
۲۵- دعوای اثبات حریم ملک
۲۶- دعوای مطالبه سهم الشرکه
۲۷- دعوای مطالبه هزینه‌های درمان
۲۸- دعوای فک رهن
انواع دعاوی غیرمالی :
۱- دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستأجره
۲- دعوای فسخ اجاره
۳- دعوای تخلیه ملک استیجاری
۴- دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی تأسیسات عین مستأجره از جمله دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه
۵- دعوای صدور حکم به وصل آب ، برق ، گاز ، تلفن در عین مستأجره
۶- دعوای رفع تصرف عدوانی
۷- دعوای رفع مزاحمت
۸- دعوای رفع ممانعت از حق
۹- دعوای اعتراض به حفر چاه
۱۰- دعوای استرداد چک
۱۱- دعوای تنفیذ یا ابطال وصیت نامه
۱۲- دعوای اثبات ولد یا نفی ولد
۱۳- دعوای عسر و حرج در اجاره
۱۴- دعوای اثبات تابعیت
۱۵- دعوای عدم تعلق و یا ابطال شناسنامه
۱۶- دعوای الزام به تحویل عین سند
۱۷- دعوای الزام به تنظیم سند اجاره
۱۸- دعوای اثبات سوابق بیمه
۱۹- دعوای اعتراض به آگهی ثبت علامت یا اختراع
۲۰- دعوای الزام به ثبت علامت صنعتی یا اختراع
۲۱- دعوای الزام به صدور شناسنامه
۲۲- دعوای تشخیص صحت تاریخ معامله
۲۳- دعوای اعتراض به گواهی انحصار وراثت
۲۴- دعوای ورشکستگی تاجر
۲۵- دعوای انحلال شرکت تجاری
۲۶- دعوای اثبات زوجیت یا نفی زوجیت
۲۷- دعوای اثبات وقوع طلاق
۲۸- دعوای تجویز حضانت طفل توسط مادر
۲۹- دعوای تمکین زوجه
۳۰- دعوای طلاق
۳۱- درخواست تأمین دلیل
۳۲- دعوای اعسار از هزینه دادرسی
۳۳- درخواست تأمین خواسته
۳۴- دعوای اعاده اعتبار تاجر ورشکسته
۳۵- دعوای الزام به صدور پایان کار
۳۶- دعوای الزام به صدور پروانه وکالت
۳۷- دعوای تعدیل اجاره بها
۳۸- دعوای انحلال شرکت تجاری
۳۹- دعوای اثبات وکالت
۴۰- دعوای تغییر نام از لحاظ جنسیت

معرفی همکاران