خدمات حقوقی

برای رفع تصرف پارکینگ اختصاصی، دو راه حل کیفری و حقوقی وجود دارد:
در راه حل کیفری:
مالک پارکینگ می تواند از شخص متصرف در دادگاه کیفری شکایت کرده و او را تحت تعقیب قرار دهد برای این کار لازم است که شخص شاکی سند مالکیت و دلیل تصرف غیرقانونی را به مراجع قضایی تقدیم کند.

البته این نکته حائز اهمیت است که برای طرح شکایت کیفری باید الزاما مالک پارکینگ باشید در غیر این صورت شکایت بلااثر است. اگر رای نهایی دادگاه به گونه ایی باشد که شخص خواهان پیروز شود، فرد متصرف علاوه بر رفع تصرف باید ملک مشاع را به وضعیت سابق برگرداند.
راه حل حقوقی:
مالک پارکینگ با ارائه شکایت به دادگاه حقوقی می تواند حقوق قانونی خود را یادآور شود، در شکایت حقوقی چنانچه فرد شاکی صاحب ملک باشد می تواند دعوای خلع ید را مطرح کند و اگر سند مالکیت نداشته باشد در این صورت دعوای رفع تصرف عدوانی پارکینگ آپارتمان را مطرح خواهد کرد.
و قابل ذکر است که در هر دو صورت شاکی می تواند از شخص تصرف کننده اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.

معرفی همکاران