خدمات حقوقی

عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد:
یکی از برنامه‌های ما تبدیل اشتغال غیررسمی به رسمی و ساماندهی نظام‌های قراردادی است زیرا بیش از 35 نوع ارتباط استخدامی داریم.
 معاونت روابط کار وزارتخانه موظف شده که ارزیابی و ساماندهی لازم را در دستور کار قرار دهد البته نیازمندی‌های کارفرماها و پیمانکاران هم باید لحاظ شود زیرا نیازمندی‌های ویژه‌ای دارند که قواره های قراردادی مشخصی را می‌طلبد.
تبدیل اشتغال غیررسمی به رسمی و ساماندهی نظام های قراردادی در دستور کار وزارتخانه به دنبال ساماندهی و حرکت به سمت اشتغال رسمی هستیم و اشتغال رسمی هم یعنی اشتغالی که بیمه داشته باشد.

معرفی همکاران