خدمات حقوقی

حق سرقفلی، براساس شروطی در قرارداد برای مستأجر ایجاد خواهد شد و مبلغی است که مستأجر در عوض داشتن امتیازاتی به موجر می دهد یا اینکه موجر برای اینکه مستأجر از حقوق خود ضمن اجاره منصرف شود، به وی پرداخت می کند.
اما نکته ی قابل توجه این است که این حق، مخصوص املاک تجاری است که اجاره داده شده است.
بنابراین ملک مسکونی و اداری سرقفلی ندارد، حتی ملک تجاری، مادامی که در دست مالک است و به اجاره داده نشده، فاقد حق سرقفلی است.
از آنجایی که مطابق قانون، سرقفلی تنها به ملک تجاری تعلق می گیرد و اگر ملکی مسکونی یا اداری باشد، فاقد سرقفلی است، پس از پایان مدت اجاره می توان تخلیه آن را درخواست کرد؛ زیرا طبع سرقفلی برای ملک تجاری است که در آن کسب و کار وجود دارد.
اما اگر گواهی پایان کار شهرداری یا پروانه ساختمان نسبت به محلی که به عنوان محل کسب و کار، اجاره داده شده، اداری محسوب شود، با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر سال ٧۶ که صراحت در املاک تجاری دارد، به نظر می آید حق سرقفلی صرفاً ناظر به املاک تجاری می باشد و در مورد املاک مسکونی یا اداری نمی توان حق سرقفلی را در نظر گرفت.

معرفی همکاران