خدمات حقوقی

مفهوم دعوای غیر مالی:
موردی را شامل می شود که حق ماهیتی موضوع دعوی غیر مالی باشد. برخی از مصادیق دعاوی غیر مالی عبارتند از :
1- دعوای اثبات سیاد
2- دعوای اثبات تابعیت
3- دعوای عدم تعلق شناسنامه
4- دعوای اثبات زوجیت
5-دعوای طلاق
6- دعوای حضانت
7- دعوای اعسار از محکوم به
8- دعوای تشخیص صحت تاریخ معامله
9- دعوای تصرف عدوانی
10- دعوای رفع مزاحمت از حق
11- دعوای اثبات تولیت
12- اثبات شناسنامه.

معرفی همکاران