خدمات حقوقی

در تعریف دعاوی مالی می توان گفت حق مالی آن است که اجرای آن برای دارنده حق، ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند حق مالکیت نسبت به خانه ای که مستقیماً برای دارنده آن ارزش پولی دارد. برخی مصادیق دعاوی مالی عبارتند از:
1- مطالبه وجه
2- مطالبه پول خارجی
3- مطالبه ی خسارت
4- مطالبه سهم الارث
5- دعوای اثبات مالکیت
6- دعاوی تنظیم سند رسمی بیع
7- دعوای مطالبه مهریه
8- دعوای ابطال سند مالکیت
9- دعوای اثبات وقفیت
10 – دعوای اثبات وصیت نامه مال
11- دعوای اقاله و فسخ.
بنابراین می توان گفت چنانچه موضوعی که دعوی از آن تولید شده حق مالی باشد دعوای بوجود آمده دعوای مالی محسوب می گردد.

معرفی همکاران