خدمات حقوقی

دفتر قبوض سپرده

دفتر قبوض سپرده دفتری است که جهت درج قبوض سپرده موقت در دفاتر اسناد رسمی موجود می باشد که متاسفانه بسیاری از دفاتر اسناد رسمی در خصوص آن اطلاعی ندارند یا از انجام وظیفه قانونی نسبت به آن استنکاف می کنند.

دفتر قبوض سپرده احتیاجی به پلمپ شدن ندارد و دارای ستونی برای ورود و ستونی برای خروج قبوض سپرده می باشد.

قبوض سپرده موقت

قبوض سپرده موقت قبوضی هستند که توسط بانک ملی بنام ذینفع صادر شده و غیر قابل انتقال و بدون سود بوده و با مهر و امضاء سردفتر در ظهر آن قابل پرداخت است.

قبوض سپرده در مورد اختلافات مالی بین افراد صادر می شود که امروزه فقط در مورد استنکاف موجر از اخذ مال الاجاره از مستاجر آن هم در سرقفلی املاک تجاری دیده می شود.

تقاضای صدور قبوض سپرده

در مورد اجاره نامه های رسمی فقط از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده اجاره نامه می توان تقاضای صدور قبوض سپرده را نمود اما در اجاره نامه های عادی از نزدیکترین دفتر اسناد رسمی به محل وقوع ملک می توان تقاضای صدور قبض سپرده موقت را نمود.

اشخاص با ارائه اجاره نامه به دفتر اسناد تقاضای خود را می نمایند. سردفتر هم پس از بررسی و حصول اطمینان ایشان را به بانک جهت واریز مبلغ و دریافت قبض سپرده معرفی می نماید (برای دفعات بعد احتیاجی به معرفی نامه مجدد نیست)

سردفتر قبض سپرده را گرفته و رسید آن را تحویل می دهد و آنرا وارد دفتر قبوض سپرده می نماید، سپس اخطاریه را به ذینفع از طریق اجرا ثبت می فرستد.

در صورت مراجعه ذینفع، سردفتر پس از احراز هویت نسبت به تحویل آن اقدام و خروج آنرا در دفتر قبوض سپرده ثبت می نماید.

معرفی همکاران