خدمات حقوقی

1- در قرارداد اجاره، مدت قید شده باشد.

2- قرارداد اجاره مربوط به اماکن غیرتجاری یا تجاری و فاقد سرقفلی باشد.

3- دو شاهد ذیل قرارداد اجاره را امضاء کرده باشند.

4- مدت اجاره پایان یافته باشد.

5- قرارداد اجاره در دو نسخه تنظیم و امضاء شده باشد.

-رسیدگی به درخواست دستور تخلیه فوری بوده و در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

– صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی دستور تخلیه خاص موردی است که قرارداد اجاره عادی و کتبی باشد و امضای دو شاهد در قرارداد کتبی وجود داشته باشد و مدت و مبلغ در قرارداد ذکر شده باشد.

– در صورتی که قرارداد اجاره رسمی باشد، مرجع صدور دستور تخلیه و صدور اجرائیه در خصوص تخلیه دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و اداره اجرای ثبت است.

– دستور تخلیه با اجاره نامه عادی فقط خاص موردی است که محل، برای سکونت اجاره داده شده باشد و شورای حل اختلاف در هیچ فرضی صالح به رسیدگی به درخواست دستور تخلیه یا حکم تخلیه امکان تجاری نیست.

– دعوای دستور تخلیه یا به عبارت بهتر، درخواست دستور تخلیه نیاز به رسیدگی قضایی در مراجع یاد شده ندارد و بدون حضور طرفین و با احراز وجود شرایط آن توسط مرجع مربوط اقدام به صدور دستور تخلیه می نمایند.

– شورای حل اختلاف و مرجع صدور دستور تخلیه دستور پرداخت مبلغ قرض الحسنه یا رهن یا پول پیش به حساب صندوق دادگستری و حساب معرفی شده از سوی مرجع صدور دستور تخلیه را نیز میدهد.

معرفی همکاران