خدمات حقوقی

منظور از معین بودن موضوع قرارداد کار این است که نوع حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد معلوم باشد و نمی توان انجام کار را به صورت کلی موضوع قرارداد کار قرار داد.
لیکن می بایست تعهدی که طرفین قرارداد می پذیرند کاملا معلوم و مشخص باشد یعنی دو موضوع اصلی انجام کار ( کارگر ) پرداخت مزد ( کارفرما ) معین باشد.
به طور مثال اگر با شخصی قرارداد کار در یک ساختمان منعقد شود بدین صورت که ظرف 8 ساعت برایش کار کند و در قبال آن 50 هزار تومان مزد دریافت کند چنین قراردادی باطل خواهد بود، چراکه اگر زودتر از 8 ساعت کار یک اتاق را تمام کند در مقابل مقداری از مزد کاری انجام نداده است و اگر دیرتر انجام دهد در مقابل انجام کار اضافی مزد دریافت نشده است.
عبارت دیگر این بند از ماده قانونی آن است که نمی توان در قرارداد کار کارگر را مکلف به انجام هر کاری که کارفرما به وی ارجاع می دهد ( بدون معلوم نمودن موضوع آنها ) نمود.
به طور مثال اگر شخصی هم بنا ، گچ کار, مکانیک و نقشه کش ساختمان است اگر در استخدام شخصی درآید که در روز در قبال 8 ساعت 80 هزار تومان مزد دریافت کند باید مشخص شود که چه کاری باید انجام دهد.

معرفی همکاران