خدمات حقوقی

قراردادهای کار تک صفحه ای در اینترنت با عنوان قراردادهای وزارت کار وجود دارد که در آن ماده 7 و 10 قانون کار را ذکر کرده که به این ترتیب اگر کارفرماها از این نوع قرارداد ها استفاده کنند، مطمئن باشند که بحث نابودی منتظر آنها خواهد بود چون این نوع قراردادها به هیچ عنوان جامع و کامل نیست.
قراردادکار جدای از بند 7 و 10 قانون کار که شرایط کلی را گفته باید شرایط داخلی، عرف کارگاه، موضوعات خسارت، سفته ضمانت حسن انجام کار، محرمانگی اسرار و اطلاعات، موضوع ترک کار پرسنل، بحث آموزش و موضوع عدم رقابت در قرارداد قید شود.
در تنظیم قرارداد به این نکته توجه کنید که ماهیت کار شما چه شرایطی را الزاما دارد
اول اینکه پرسنل باید به آن آگاهی داشته باشد
دوم باید به آن پایبند باشد
و سوم اینکه در صورت عدم پایبندی کارگر میزان خسارت تعیین شود.

معرفی همکاران