خدمات حقوقی

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار:
برخی از حوادث کار برمی گردد به تمرکز نیروی کار و کارگری که علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار: در محیط کارش امنیت شغلی ندارند مجبور است هر نوع کار ایمن یا غیر ایمنی را انجام دهد
متاسفانه باید از طرف کارگر بازدارندگی برای محافظت از جان خودش اتفاق بیفتد که صورت نمی گیرد زیرا معیشت او تامین نیست و امنیت شغلی ندارد
همه این عوامل دست به دست هم می دهند تا شرایطی ایجاد شود که کارگر به صورت مظلومانه در کارگاه های مختلف و همچنین در جاهایی که می شود حادثه ای نداشت رخ میدهد.
امیدواریم که در حوزه بازرسی، وزارت کار وظیفه خودش را دقیق تر انجام دهد و با اصلاح قوانین به سمتی برویم که کارگران مجبور نباشند،در مشاغل ناامن هر شرایطی را که برخی از کارفرمایان سودجو به آنها اعمال می کنند را بپذیرند
.

معرفی همکاران