خدمات حقوقی

واخواهی چیست ؟
واخواهے در اصطلاح به شکایتے اطلاق مے‌شود که محکوم علیہ غایب نسبت به حکم غیابـی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح میکند. واخواهے یک طریق عدولی رسیدگی به شکایت از احکام است زیرا بر اثر آن دعوا برای بررسے مجدد به دادگاه صادر کننده حکم برمی‌گردد تا در صورت وجود اشتباه آن را فسخ و إلا استوار کند.
– مهلت واخواهی:
1- در صورت ابلاغ حڪم به صورت واقعے برای افراد مقیم ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ حڪم و برای افراد مقیم خارج 2 ماه از تاریخ ابلاغ حڪم میےباشد.
2- اگر ابلاغ به صورت قانونے باشد:
الف) در صورت اطلاع از مفاد حڪم براے مقیمان ایران 20 روز و براے افراد مقیم خارج 2 ماه می‌باشد.
ب) در صورت عدم اطلاع و قبول دادگاه، محڪوم علیه مے‌تواند دادخواست واخواهے تقدیم کرده که مانع اجراے حکم می‌شود.
۳- در صورت وجود معاذیر قانونے:
الف)اگر دادگاه عذر را قبول کرد قرار قبولے دادخواست صادر و اجراے حکم متوقف می‌شود.
ب)اگر دادگاه عذر را قبول نکرد، قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.
4- در صورت حجر، ورشکستگی و… محکوم‌علیہ، از تاریخ ابلاغ به قائم مقام یا نمایندگان محکوم علیہ مے‌باشد.
– معاذیر قانونی:
1. فرضے که مانع حرکت است با گواهے پزشک و شهادت گواهان.
2. فوت یڪے از والدین یا همسر یا اولاد.
3.حوادث قهریہ از قبیل سیل، زلزله و حریق.
4.توقیف یا حبس بودن به نحوے کہ نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهے تقدیم کرد.
اگر در رسیدگـــے به پرونده‌اے، خوانده یا وکیل و یا نماینده او در هیچ‌یڪ از جلسات حضور نداشته و لایحه‌اے هم به دادگاه ارسال نکرده باشند و ابلاغ هم واقعے نباشد، حکم صادر شده از طرف دادگاه، صفت غیابی بودن را داراست.
تذکر 1: غیابے بودن مختص حکم است و قرار غیابے نداریم.
تذکر 2: در حکم غیابے حضور و عدم خوانده ملاک است نه خواهان.
تذکر 3:حکم در صورتے غیابے است که جزاً یا کلاً علیه خوانده باشد.
– آثار واخواهی :
1- اثر تعلیقے بر اجرای حکم: واخواهی مانند تجدید نظر اثر تعلیقی دارد. بدین معنی که تا انقضاء مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حڪم ممنوع است و چنانچه در مهلت، واخواهے شده باشد، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می‌شود.
2- اثر انتقالــے: بدین مفهوم که اختلاف از مقطع قبلی (رسیدگے غیابے) به مقطع واخواهے، با تمامے مسائلے که داشته باشد با لحاظ اعتراضات و دلائل واخواه، منتقل مے‌شود.قاعده کلے این است که حکمے که حضورے است از تاریخ ابلاغ حکم، 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است مگر استثناءات و قاعده در حکم غیابے این است که 20 روز از زمان ابلاغ، قابل واخواهے و در 20 روز دوم قابل تجدید نظر خواهے باشد. پس حکم غیابے، 40 روز برای افراد مقیم ایران، قابلیت اعتراض را دارا می‌باشد.
– شرایط واخواهے:
1. دادخواست به دفتر دادگاه صادر کننده حکم غیابے تقدیم شود.
2. هزنیه دادرسے پرداخت گردد.
3. در مهلت قانونے تقدیم شود.
4. حکم صادر شده غیابے بوده باشد.
– حقوق واخواه (خوانده دعواے اصلے)
1- اعتراض به بهاے خواسته.
2-اعتراض به اصیل بودن سند.
3- اعتراض به سایر ادله.
4-جلب شخص ثالث.
5-ایراد کردن به دادرسے مثل ایراد عدم صلاحیت دادگاه یا دادرس.
تذکر1: رأیے که پس از رسیدگــے واخواهے صادر مےشود. فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است مگر اینکه رأی قابل تفکیک نباشد.
تذکر2: در صورت واخواهے محکوم علیه غایب پس از اجراےحکم و صدور حڪم به نفع وی، خواهان بدوی ملزم به جبران خسارت می‌باشد.

معرفی همکاران