خدمات حقوقی

در صورت فوت وام‌ گیرنده، اگر خانواده او قادر به پرداخت وام و اقساط آن نباشند، ممکن است بانک از وثیقه وام ‌گیرنده برای طلب خود استفاده کند.
بانک اما همیشه وثیقه عینی از وام‌ گیرنده دریافت نمی‌کند. کار وام‌هایی مثل خرید کالا و کمک‌هزینه‌های مختلف با یک یا دو ضامن دولتی راه می‌افتد. در این صورت، بانک برای وصول بدهی خود سراغ فیش حقوقی ضامن می‌رود.
درصورتی که خانواده فرد فوت ‌شده در عین توانایی از پرداخت اقساط متوفی سر باز زنند، ضامن می‌تواند پس از پرداخت بدهی (وام) به بانک، شکایتی تنظیم کند و از دادگاه بخواهد طلب خود را از میراث به جای گذاشته متوفی برداشت کند.
و اگر ضامن نیز فوت شدبعد از فوت ضامن در صورتی که وام‌ گیرنده به تعهدات خود عمل نکند یا فوت کند، بدهی از روی میراث ضامن برداشته می‌شود.

معرفی همکاران