خدمات حقوقی

احراز رابطه کارگر و کارفرمایی مستلزم داشتن مدارک است،درواقع هر نوع مدرکی می تواند ثابت کننده ی این باشد که کارگر برای کارگاه فعالیتی انجام داده است.
اما اگرچنانچه که اختلافی بین کارگر و کارفرما پیش بیاید و شکایتی از جانب کارگر صورت پذیرد در قراردادهای کتبی اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی و بحث ضرر و زیان، بحث تضامین، بحث حقوق و مزایا به راحتی قابل اثبات می باشد چرا که به صورت کتبی به آن‌ها اشاره شده و در رسیدها و قراردادها به شکل کامل درج شده است.
اما در قرارداد کار شفاهی: قانون کار قرارداد شفاهی را تایید می‌کند و کارگران در صورت نداشتن قرارداد کتبی می‌توانند با دستمزدی که به حساب آن‌ها واریز می‌شود یا مبلغی که نقدی دریافت می‌کنند رابطه کارگر و کارفرمایی خود را ثابت کنند.

معرفی همکاران