خدمات حقوقی

  برخی به نام خانوادگی خود علاقه ندارند حال سئوال اینجاست که آیا امکان تغییر نام خانوادگی وجود دارد؟

در موارد ذیل، می توان نام خانوادگی را تغییر داد:

 

۱- نام خانوادگی، از دو کلمه بیشتر باشد مانند: فرشچی اصل امامی، ناصری محمدی مطلق و …

 

۲- نام خانوادگی‌، بیش از یک کلمه و عدد باشد مانند چهل تنان محمودی، جعفری هفت برادران و …

 

۳- بیش از یک کلمه و حرف باشد مانند: آحسینی نژاد، ق قنبری پور و…

 

۴- بیش از یک کلمه و پسوند باشد مانند: محمدی نژاد مطلق، موسوی فرد متدین و …

 

۵- نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند، ترکیب شده باشد مانند: گدا پور

 

۶- نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد مانند: ویلیامز، کارتر ، میچل و ….

 

۷-  نام خانوادگی های مذموم و نکوهیده که مغایر ارزشهای ایرانی – اسلامی باشد مانند: بی ایمان – پول پرست، کافر و …

 

۸- هرگاه نام خانوادگی، اسم یک محل بطور مطلق باشد مانند تهرانی، اصفهانی، شیرازی، تبریزی، کرجی و …..

 

۹- هرگاه در نام خانوادگی، اسم یک محل بصورت پسوند وجود داشته باشد: مانند حسینی تبریزی، وثیق تهرانی، مهدوی کرمانی که در این موارد، پسوند (نام محل)، قابل حذف است.

 

۱۰- در هر مورد که افراد، به هر دلیل شخصی، مایل باشند نام خانوادگی خود را تغییر دهند، مشروط به انکه کسی که قبلا آن نام خانوادگی را دارد، معترض نباشد.

معرفی همکاران