نامنام خانوادگینام پدرکد ملیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیگرایش تحصیلیاستان محل کارشهرمیزان سابقه فعالیتنوع همکاری:وکالتمشاورهداوریشماره پروانهتصویر پروانه وکالتنوع خدمات:حضوریغیر حضوریزمینه های همکاری:اسناد رسمیکسب و کارهای الکترونیکیمالکیت فکریورزشبیمهبین المللملکیکیفری(جرائم)مالیاتروابط کار و کارگریخانوادهقراردادهاثبت احوالوصول مطالباتشرکتهاانحصار وراثتجرایم رایانه ای(مجازی)تامین اجتماعیدعاوی و مسائل شهرداریثبت شرکتهاسایرتلفن ثابترزومهیادداشت
عکساحسانافخمیاحمد0012544681حقوقکارشناسیتهرانتهرانتا 5 سال۳۱۴۴۵تصویر پروانه وکالتاسناد رسمیملکیکیفری(جرائم)خانوادهقراردادهاثبت احوالشرکتهاانحصار وراثت02166890779
عکسمحمد رضامسجدیانعلی1271916746حقوقکارشناسیتهرانتهرانتا 5 سال32426تصویر پروانه وکالتمالکیت فکریورزشبیمهبین المللملکیکیفری(جرائم)روابط کار و کارگریخانوادهقراردادهاثبت احوالوصول مطالباتشرکتهاانحصار وراثتجرایم رایانه ای(مجازی)دعاوی و مسائل شهرداریسایر09305557972
عکسلیداعباسیقاسم0080333079حقوقکارشناسی ارشدخصوصیتهرانتهران10 تا 15 سال18020تصویر پروانه وکالتملکیخانواده09121496784
عکسسمیهاکرمیاکرمعلی0076768929حقوقکارشناسی ارشدخصوصیتهرانتهران10 تا 15 سال18759تصویر پروانه وکالتبین المللملکیکیفری(جرائم)قراردادها02188737126
عکسآزادهصبوریحسین0058587926حقوقکارشناسیتهرانتهران15 تا 20 سال۱۱۲۱۳تصویر پروانه وکالتمالکیت فکریشرکتهاثبت شرکتها09122262401
عکسنسرین چراغیچراغیاحمد0063202484حقوقکارشناسیتهرانتهرانتا 5 سالکیفری(جرائم)خانوادهقراردادهاانحصار وراثت02166808663
عکسعلیرضامنصوریمحمد1740275314قضاییکارشناسی ارشدخصوصیاصفهاناصفهانتا 5 سالاسناد رسمیکسب و کارهای الکترونیکیمالکیت فکریبیمهکیفری(جرائم)روابط کار و کارگریخانوادهثبت احوالانحصار وراثتتامین اجتماعی09135277455
عکسسیدمحمدحسینطاهریسیدمجتبی0370510690حقوقکارشناسیتهرانتهرانتا 5 سالبیمهروابط کار و کارگریقراردادهاوصول مطالباتشرکتهادعاوی و مسائل شهرداری02532917523
عکسفاطمهمحمدیمحسن4989747232حقوقکارشناسی ارشدحقوق خصوصیهرمزگانکیش10 تا 15 سالاسناد رسمیورزشبیمهملکیکیفری(جرائم)روابط کار و کارگریخانوادهقراردادهاوصول مطالباتشرکتهاثبت شرکتها۰۷۶۴۴۴۲۵۰۱۲
عکسخانم منصوریمنصوریمحمد1292609265حقوق قضاییکارشناسی ارشدجزااصفهاناصفهان5 تا 10 سالاسناد رسمیملکیکیفری(جرائم)روابط کار و کارگریخانوادهثبت احوالانحصار وراثتتامین اجتماعی09333693933
عکسمحمدقدیریانرضا1289050511حقوقکارشناسی ارشدخصوصیاصفهاناصفهان10 تا 15 سالاسناد رسمیکسب و کارهای الکترونیکیمالکیت فکریورزشبیمهبین المللملکیکیفری(جرائم)روابط کار و کارگریقراردادهاثبت احوالوصول مطالباتشرکتهاانحصار وراثتجرایم رایانه ای(مجازی)تامین اجتماعیدعاوی و مسائل شهرداریثبت شرکتهاسایر09130920539
عکسسولمازیمینعلی3980121631حقوقکارشناسیهمدانهمدانتا 5 سالروابط کار و کارگریخانوادهقراردادهاوصول مطالباتشرکتها09301771846
عکسمهریابراهیمی باداشیاناحمد0068163118حقوقکارشناسیخراسان رضویسبزوار5 تا 10 سال۹۳۲۸تصویر پروانه وکالتاسناد رسمیملکیکیفری(جرائم)روابط کار و کارگریخانوادهقراردادهاوصول مطالباتانحصار وراثتتامین اجتماعیدعاوی و مسائل شهرداری05144410432
عکسمحمد امینمسجدیانعلی آقا1292690550حقوق خصوصیکارشناسی ارشدخصوصیتهرانتهران10 تا 15 سالاسناد رسمیورزشبیمهملکیکیفری(جرائم)روابط کار و کارگریخانوادهقراردادهاوصول مطالباتانحصار وراثتتامین اجتماعیدعاوی و مسائل شهرداری26132729
عکسزهراقورچیانعیان الله5089430896حقوق بین المللکارشناسیتهرانتهرانتا 5 سالبین الملل44069811
عکسنازنینخداییمصطفی0014597365حقوقکارشناسی ارشدتهرانتهرانتا 5 سالاسناد رسمیکسب و کارهای الکترونیکیبیمهملکیمالیاتروابط کار و کارگریخانوادهقراردادهاثبت احوالوصول مطالباتشرکتهاانحصار وراثتتامین اجتماعیدعاوی و مسائل شهرداریثبت شرکتها09191223118
عکسمرجانفرجیعلی0550112278حقوقکارشناسی ارشدتهرانتهرانتا 5 سالاسناد رسمیبیمهملکیمالیاتخانوادهقراردادهاشرکتهاانحصار وراثتتامین اجتماعیدعاوی و مسائل شهرداریثبت شرکتها09124766335
عکسزینبقاضی خانلو ثانیعبدالعلی0010314921حقوق جزا و جرم شناسیدکتراالبرزکرج22350ملکیکیفری(جرائم)خانوادهقراردادهاانحصار وراثت
عکسمرتضیخیرالهیحسن4899921195حقوقدکتراتهرانتهران328329اسناد رسمیملکیکیفری(جرائم)قراردادهاوصول مطالباتجرایم رایانه ای(مجازی)
عکسنیلوفرتجربه کارجهانبخش0082283338حقوق جزا و جرم شناسیدکتراتهرانتهرانبیش از 10 سالاسناد رسمیمالکیت فکریبیمهمالیاتروابط کار و کارگریقراردادهاثبت احوالوصول مطالباتشرکتهاانحصار وراثتتامین اجتماعیثبت شرکتها
عکسسمیرامحمدیحجت0453336965حقوقکارشناسی ارشدتهران157836ورزشکیفری(جرائم)خانوادهانحصار وراثت
نامنام خانوادگینام پدرکد ملیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیگرایش تحصیلیاستان محل کارشهرمیزان سابقه فعالیتنوع همکاری:وکالتمشاورهداوریشماره پروانهتصویر پروانه وکالتنوع خدمات:حضوریغیر حضوریزمینه های همکاری:اسناد رسمیکسب و کارهای الکترونیکیمالکیت فکریورزشبیمهبین المللملکیکیفری(جرائم)مالیاتروابط کار و کارگریخانوادهقراردادهاثبت احوالوصول مطالباتشرکتهاانحصار وراثتجرایم رایانه ای(مجازی)تامین اجتماعیدعاوی و مسائل شهرداریثبت شرکتهاسایرتلفن ثابترزومهیادداشت