خدمات حقوقی

مرجع رسمی اعلام شرایط صدور،تمدید،اصلاح و ابطال مجوزهای کسب و کار،درگاه ملی مجوزهای کشور به نشانی WWW.G4b.ir  است (بند 21 ماده 1 قانون اجرای اصل 44)؛ بنابراین برای اطلاع از این امر که چه فعالیت هایی نیازمند مجوز هستند باید به درگاه اخیر مراجعه نمود؛ در همین راستا کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع،شرایط،هزینه،زمان،فرآیند و مراحل صدور ،تمدید و لغو مجوزهای خویش را به همراه مبانی قانونی مربوطه به « هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار » ارسال نمایند تا در سایت G4b نمایش داده شود در غیر اینصورت الزام اشخاص به اخذ مجوز ممنوع است (ماده 62 قانون برنامه پنجم و تبصره 5 ماده 7 قانون اجرای اصل 44)؛ همچنین مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مطالبه نمایند وگرنه مرتکب، علاوه بر جبران خسارت زیان دیده به مجازات مندرج در ماده 600 قانون مجازات اساسی مصوب 1375 (حبس از دو ماه تا یکسال ) محکوم خواهد شد ( تبصره 4 ماه 7 قانون اجرای اصل 44 و تبصره 1 ماده 62 قانون برنامه پنجم).

نحوه شکایت از مرجع صادرکننده مجوز

فعالان کسب و کار می توانند از طریق درگاه G4b.ir تقاضای صدور مجوز نمایند؛ در صورتی که پس از تکمیل مدارک، مرجع مربوطه از صدور مجوز در مهلت زمانی مقرر شده امتناع نماید، متقاضی می تواند از طریق همین درگاه شکایت خود را به دبیرخانه هیات مقررات زدایی تسلیم و تقاضای تسریع در صدور مجوز را بنماید؛ در این صورت بالاترین مقام دستگاه یا استاندارد مربوطه موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسی و اشخاصی را که در صدور مجوز اخلال یا اهمال کرده اند را به هیات تخلفات اداری معرفی کند (تبصره 1 م 7 قانون اجرای اصل 44)؛ علاوه بر این، امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده، مصداق «اخلال در رقابت » محسوب و متقاضی می تواند شکایت خود را به مرکز ملی رقابت ( به نشانی اینترنتی nice.gov.ir ) نیز تسلیم نماید؛ در این صورت شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (12) ماده (61) قانون اجرای اصل 44 (بین ده میلیون تا یک میلیارد ریال) محکوم نماید (تبصره 2 ماده 44 قانون اجرای اصل 44).

معرفی همکاران