خدمات حقوقی

سازمانها و بنگاه های اقتصادی برای فرصت های سرمایه گذاری خود در بخشهای مختلف تجاری و صنعتی کشور عمدتاً از دو طریق پیگیری می کنند یا بر اساس ارتباطات شخصی به این فرصت ها مرتبط می شوند و یا برا اساس موقعیت های مختلف که توسط وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط جهت اطلاع عموم منتشر می گردد دسترسی ها ایجاد می شود.
بر اساس تجارب ایجاد شده در پروندهای حقوقی اولویت اول قبل از جذب فرصت های سرمایه گذاری بررسی و تطبیق این فرصتها با اهداف و برنامه های سرمایه گذاران و انتخاب شیوه های درست و مناسب برای ورود در بازار مربوطه و در نظر گرفتن مناسبات حقوقی طرفین می‌‌باشد لذا اگر قصد جذب سرمایه از داخل و یا خارج از کشور را دارید ما به شما کمک می‌کنیم تا بهترین شیوه را با توجه به اهداف و برنامه های مورد نظرتان انتخاب کنید مضافاً اینکه حمایت های قانونی، محدودیت ها، مجوزهای لازم برای فعالیت شما را بررسی و به شما اعلام می نماییم.
بررسی فرصت های موجود و در صورت تمایل شما به راه اندازی یک پروژه جدید، مطالعات لازم، ایجاد ساختار و اخذ مجوزهای قانونی را عهده دار شده و نظارت و کنترل پروژه را با استفاده از کارشناسان متخصص در رشته مورد نظر عهده دار می شویم و همچنین بر روند سرمایه گذاری شما در پروژه ها نظارت نموده، روابط شما را با شرکاء و اشخاص طرف قرارداد تنظیم می نماییم و ریسک فعالیت تجاری شما را به حداقل می رسانیم.

معرفی همکاران