خدمات حقوقی

موضوع قراردادها از مباحث بسیار مهم تجار و شرکتها است، که در سطوح مختلف مستلزم ارائه خدمات ویژه می باشد .
قرارداد جنبه های مختلفی دارد و برای تنظیم یک قرارداد خوبو حرفه ای، باید به تمام ابعاد آن توجه نمود؛ ازقبیل جنبه های حقوقی، مالی، بازرگانی، فنی و …
پیش از تنظیم قرارداد باید چالش های احتمالی که ممکن است در آینده ایجاد شود شناسایی شده و سپس برای آنها راهکارهای مناسبی در قرارداد پیش بینی گردد و یا اینکه قبل از هر اقدامی باید طرف قرارداد «اعتبارسنجی» شود که چقدر «می‌خواهد» یا « می‌تواند» تعهدات قراردادی را اجرا کند و… لذا این مجموعه میتواند در؛
الف: بررسی شرایط و آثار قانونی شرکت در مزایده و مناقصه ها و همچنین آماده سازی اسناد و مدارک لازم برای شرکت در مناقصه و مزایده در سطوح داخلی و بین المللی
ب: ارزیابی و اعتبارسنجی طرف مقابل قرارداد
ج: تهیه و تنظیم آیین نامه ها، دستورالعمل های مربوط به معاملات شرکت ها بر مبنای اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه
د: تهیه و تنظیم پیش قراردادها، فرمت های قراردادی، مستند سازی فرایند قراردادها
هـ: نظارت بر اجرای قرارداد و حسن اجرای آن
و: مدیریت تسویه، خاتمه و حل و فصل اختلافات قراردادی و… در کنار شما باشد.

معرفی همکاران