خدمات حقوقی

تردیدی نیست که خدمات حقوقی اعم از وکالت در دعاوی و مشاوره حقوقی از موضوعات کاملاً تخصصی و بعضاً بسیار پیچیده می باشند که اختلاف نظرها و تعدد استدلال ها در بین متخصصین این رشته در هر موضوع، بر این پیچیدگی افزوده است به شکلی که برای غیر متخصصین، ارزیابی کیفی خدمات ارائه شده توسط وکلاء و مشاورین حقوقی تقریباً غیرممکن بوده و این موضوع عمدتاً نارضایتی از خدمات وکلاء و مشاوران حقوقی را در بین متقاضیان به دنبال داشته است.
تنها شیوه کنترل کیفیت خدمات و نظارت بر مدیریت حقوقی شرکتها و وکلای دادگستری استفاده از مجموعه های متشکل از متخصصین رشته های مختلف حقوقی است تا آنها علاوه بر هدایت متصدیان امر در بخش خدمات حقوقی شرکتها، بر رفتار و کیفیت خدمات آنها نظارت نموده و مراتب را به مدیران شرکت گزارش نمایند.

معرفی همکاران